forever_live: (Default)
[personal profile] forever_live
гэта мікрахвалёўка.

Да чаго гэта я? На дадзены момант дзейсным спосабам адзьдзячыць рэжыму за 19 сьнежня ёсьць байкот - эканамічны. Па магчымасьці не карыстацца прадуктамі ды паслугамі дзяржаўных ды калядзяржаўных кампаніяў. Чым больш у нейкай арганізацыі дзяржаўная доля, тым менш прывабнай будзе яе прадукцыя ды тавары. Карысьць такіх дзеяньняў можна назіраць на прыкладзе няўдзелу ў карыстаньні прадукцыяй НБРБ. Галоўнае, сёньня электарат старанна прытрымліваецца той жа пазыцыі, і гэты трэнд трэба ўсімі сіламі падтрымліваць. Панікуй@дэвальвуй!

Дарэчы, хто можа ацаніць долі ўласнасьці нашых аўтазапраўшчыкаў? Пажадана, са спасылкамі.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

forever_live: (Default)
forever_live

June 2016

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19 202122232425
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 08:30 pm
Powered by Dreamwidth Studios