forever_live: (Default)
[personal profile] forever_live
З часам гледзячы на дзівосы Сусьвету перастаеш зьдзіўляцца настолькі, што жаданьнне падзяліцца з сябрамі ў ЖЖ чарговым цікавым фактам узьнікае ўсё радзей.

Але ж блін. Рэпартаж пра васьмінога-прарока на Эўраньюз у асноўным блёку навінаў -- гэта ж ні ў якую футбольную браму ня лезе. Сьвет звар'яцеў канчаткова?


PS Хаця уважлівае сачэньне за дзецюкамі, асноўны занятак якіх -- пхаць мячык ужо само тягне на вар'яцтва, але ж яго можна хаця б зразумець.

PPS Усім цікавага прагляду, не забудзьцеся набыць папкорн і піва. Васьміног прадказаў цяжкую перамогу Гішпаніі.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

forever_live: (Default)
forever_live

June 2016

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19 202122232425
2627282930  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 03:20 am
Powered by Dreamwidth Studios